Szkolenia

Celem szkolenia jest nauczenie krok po kroku metody autorskiej A. Banaszkiewicz, która cieszy się coraz większą popularnością, a po raz pierwszy została opublikowana w 2005 roku.

Podczas szkolenia omówiony zostanie także mechanizm powstawania głoski /r/ w ontogenezie, charakterystyka głoski [r] w normie i patologii oraz przegląd metod wywoływania głoski [r] znanych z tradycyjnych pozycji literatury fachowej.

W zobrazowaniu treści pomaga kilkadziesiąt krótkich filmów.

Szkolenie online odpowiada pełnemu szkoleniu dotychczas organizowanemu w sposób stacjonarny.

Treści:

Charakterystyka artykulacji głoski [r] i jej rozwój w mowie dziecka.

Diagnozowanie rotacyzmu – filmy prezentujące różne deformacje.

Ćwiczenia wstępne przygotowujące do wywołania głoski /r/ – ćwiczenia praktyczne.

Wywoływanie głoski /r/ –  przegląd literatury przedmiotu i ćwiczenia praktyczne.

Wywoływanie głoski /r/ metodą autorską Agnieszki Banaszkiewicz – teoria i ćwiczenia praktyczne.

Etapy utrwalania głoski /r/ – skuteczne dobieranie materiału językowego do utrwalania głoski /r/ według autorskiego programu.

Podczas ćwiczeń praktycznych, szczególnie związanych z metodą autorską, uczestnik będzie mógł włączyć kamerę i dźwięk, aby upewnić się, czy ćwiczenie jest przez niego wykonywane prawidłowo. W celu skonsultowania kluczowych umiejętności, słuchacz będzie też mógł dosłać po szkoleniu krótki film do prowadzącej mailem.

Podczas szkolenia uczestnikowi przyda się lusterko.


Na żywo - Warszawa 24.02.2024:

https://www.dobrakadra.edu.pl/14-rotacyzm-autorska-metoda-terapii-rotacyzmu-a-banaszkiewicz-i-przeglad-metod-klasycznych

ONLINE

 

Celem szkolenia jest zaznajomienie z postępowaniem logopedycznym w przypadku nosowania otwartego, zamkniętego i mieszanego. Zaprezentowane zostaną liczne ćwiczenia przygotowawcze istotne dla terapii nosowania, w tym kilkadziesiąt ćwiczeń podniebienia miękkiego, a także przykładowy program terapeutyczny.

Szkolenie online odpowiada pełnemu szkoleniu dotychczas organizowanemu w sposób stacjonarny.

Treści:

Nosowanie otwarte, zamknięte i mieszane; organiczne i funkcjonalne; stopnie nasilenia nosowania. Patomechanizm.

Przyczyny i profilaktyka nosowania.

Diagnozowanie – filmy prezentujące próbki mowy pacjentów i logopedyczne próby diagnozujące nosowanie.

Praca podniebienia miękkiego.

Terapia nosowania – omówienie grup ćwiczeń i wybranych konkretnych przykładów zalecanych w terapii nosowania.

Ćwiczenia podniebienia miękkiego. 

Wybrane sposoby wywoływania i utrwalania głosek zaburzonych pod względem rezonansu – nagrania i ćwiczenia praktyczne.

Przykładowy program terapii nosowania na podstawie studium przypadku.

Możliwość zadawania pytań prowadzącej.

Podczas szkolenia uczestnikowi przyda się lusterko, mała latarka, kubeczek plastikowy (do napojów), piórka lub płatki kwiatków z materiału do dmuchania, świeczkę i zapałki.


Na żywo GDAŃSK 17.02.2024:

https://slowkowo.pl/szkolenia/

ONLINE: 6.04.2024:

https://www.dobrakadra.edu.pl/182-nosowanie-i-cwiczenia-podniebienia-miekkiego-w-praktyce-logopedycznej

Ramowy program:

Terminy i definicje związane z mową rozszczepową.

Klasyfikacje i epidemiologia rozszczepów podniebienia i wargi.

Problemy (anatomiczne, funkcjonalne, środowiskowe) osób z wadą rozszczepową i ich wpływ na mowę.

Charakterystyczne zaburzenia artykulacji i rezonansu obserwowane w dyslalii rozszczepowej. 

Diagnozowanie pacjenta z rozszczepem.

Zasady prowadzenia terapii pacjenta z rozszczepem. Wskazówki do wywoływania i utrwalania głosek.

Przykładowy program terapeutyczny i konspekt zajęć uwzględniający potrzeby pacjenta z mową rozszczepową.

Możliwość zadawania pytań prowadzącej.

Podczas szkolenia uczestnikowi przyda się lusterko.

SZKOLENIE ONLINE 13.01.2023:

https://www.dobrakadra.edu.pl/103-pacjent-z-rozszczepem-podniebienia-w-gabinecie-logopedycznym

SZKOLENIE STACJONARNE W GDAŃSKU 18.02.2024:

https://slowkowo.pl/szkolenia/

 


Dzienniczek mowy oraz autorska metoda tygodniowego opracowywania znaczenia i formy wyrazu Agnieszki Banaszkiewicz

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchacza do pracy z dzieckiem niemówiącym lub mówiącym pojedyncze słowa. Wskazany zostanie sposób diagnozowania ilości słów w słowniku czynnym dziecka oraz kontrolowania szybkości ich pojawiania się. Omówiony zostanie sposób pracy z dzieckiem i jego otoczeniem w celu zmotywowania dziecka do mówienia. Podane zostaną konkretne przykłady prezentowanych metod. Teoretyczne podstawy zostaną ograniczone do minimum, celem prowadzącej jest pokazanie krok po kroku metody, którą stosuje w swojej praktyce w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy o różnej etiologii.

Treści:

Dzienniczek mowy jako jedna z metod diagnozowania zasobu słownictwa. Przykłady.

Eksplozja słownictwa – wpływ tego zjawiska na dalszy rozwój mowy.

Metoda tygodniowego opracowywania znaczenia i formy wyrazu wprowadzanego do słownika dziecka – wskazówki dla rodziców pacjenta, przykłady ćwiczeń do zastosowania przez logopedę na zajęciach.

Studium przypadku.

Zaprezentowanie konspektu zawierającego szereg szczegółowo opisanych ćwiczeń.

Omówienie ćwiczeń przygotowywanych przez słuchaczy na podstawie zaprezentowanych przykładów – za pośrednictwem poczty mailowej.

Warsztat: każdy uczestnik będzie mógł na podstawie treści szkolenia przygotować ćwiczenia i przesłać do prowadzącego w ciągu 7 dni. Zebrane prace zostaną opracowane i odesłane w ciągu kolejnych 7 dni.

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.


Szkolenie video online – wykup dostęp pod poniższym linkiem:

https://www.dobrakadra.edu.pl/226-jak-wspomagac-przyswajanie-pierwszych-slow-przez-dziecko-z-orm-dzienniczek-mowy-oraz-autorska-metoda-tygodniowego-opracowywania-znaczenia-i-formy-wyrazu

Cel szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest wzbogacenie warsztatu pracy logopedy o metodykę postępowania w sytuacji wywołanej już głoski. Stosowanie omówionych zasad powoduje krótszy okres utrwalania głoski nawet kilkukrotnie!

Po szkoleniu słuchacz będzie wiedział, jak samodzielnie ułożyć materiał językowy (wyrazy, złożenia, zdania), tak, aby pacjent opanowywał poszczególne etapy bez dużego wysiłku.

Zaprezentowane zostaną wskazówki dotyczące utrwalania wszystkich głosek języka polskiego. Ponadto zostaną przećwiczone klasyczne metody wywoływania głosek, szczególnie demonstracyjna i substytucyjna, w odniesieniu do ich cech fonetycznych. 

Treści:

  1. Najważniejsze dla logopedy informacje z zakresu fonetyki i fonologii języka polskiego (cechy głosek, zjawiska fonetyczne zachodzące wewnątrz wyrazu i frazy).
  2. Zasady prowadzenia terapii artykulacji.
  3. Etapy terapii zaburzeń artykulacji, w tym wybrane metody wywoływania głosek.
  4. Zasady łączenia głosek i doboru materiału językowego na etapie wywoływania i utrwalania głosek.
  5. Stopniowanie trudności struktur wyrazowych.
  6. Współpraca z rodzicami w zakresie utrwalania głosek na etapie utrwalania i automatyzacji – propozycje działań.
  7. Ułożenie i omówienie materiału wyrazowego dla określonej głoski w sytuacji przykładowego zaburzenia artykulacji – praca warsztatowa.

Warsztat: każdy uczestnik będzie mógł na podstawie treści szkolenia przygotować materiał wyrazowy i przesłać do prowadzącego w ciągu 2 dni. Zebrane od uczestników prace zostaną opracowane i odesłane w ciągu kolejnych 2 dni.

Słuchaczom przydadzą się lusterka podczas szkolenia.


Termin Szkolenia:

Szkolenie video online – wykup dostęp pod poniższym linkiem

https://www.dobrakadra.edu.pl/166-jak-skuteczne-utrwalac-gloski-w-terapii-zaburzen-artykulacji-ukladanie-materialu-jezykowego

Nawet 70 % Polaków ma wady zgryzu, a większość z nich również współwystępujące wady wymowy. Jak pracować w gabinecie logopedycznym z takim pacjentem?

Ramowy program:

Przegląd wad zgryzu. Prezentowanie wad zgryzu z jednoczesnym omówieniem najczęściej współtowarzyszących wad wymowy oraz dysfunkcji narządu żucia i wskazówkami terapeutycznymi.

Zależności między wadami zębowymi a wadami wymowy.

Leczenie ortodontyczne a leczenie logopedyczne – założenia a praktyka, wspólne (i niewspólne) cele.

Profilaktyka ortodontyczno-logopedyczna.

Wskazówki diagnostyczne i terapeutyczne przydatne w prowadzeniu terapii logopedycznej pacjenta z wadą zgryzu objętego leczeniem ortodontycznym lub niekorzystającego z takiego leczenia.

Cele logoterapii pacjentów z wadami zgryzu - od niemowlaka poprzez wczesne i późne dziecięctwo do wieku dorosłego.

Terapia logopedyczna pacjenta po operacji stomatognatycznej korekty zgryzu.

Możliwość mailowego zadania pytań prowadzącej.

26.11.2023 online na żywo:

https://instytutlogopedyczny.pl/szkolenia-on-line/jak-wady-zgryzu-wplywaja-na-wady-wymowy-i-na-terapie-logopedyczna.html

Szkolenie video online – wykup dostęp pod poniższym linkiem

https://www.dobrakadra.edu.pl/257-pacjent-z-wada-zgryzu-wprowadzenie-do-terapii-logopedycznej


Treści:

Charakterystyka seplenienia międzyzębowego i multiplexinterdentalis, seplenienie międzyzębowe a seplenienie rozwojowe, przyczyny deformacji, wskazówki diagnostyczne, ćwiczenia przygotowawcze, metody wywoływania niektórych głosek. Ramowy program terapii. Nagrania pacjentów obrazujące niektóre zagadnienia.

Uczestnicy powinni mieć podczas szkolenia lusterko, szpatułki i słomki, aby móc na bieżąco wykonywać ćwiczenia.


Na żywo - Warszawa 25.02.2024  (program rozszerzony - szczegóły na stronie organizatora:

https://www.dobrakadra.edu.pl/214-seplenienie-programowanie-terapii-logopedycznej

Treści: 

Funkcje motoryczne narządów mowy – oddychanie, żucie, połykanie, karmienie – związek z artykulacją oraz rozwojem psychomotorycznym dziecka.

Związki przyczynowe pomiędzy nieprawidłowym sposobem oddychania, połykania, gryzienia i żucia, pozycją spoczynkową języka, wadami zgryzu (podniebieniem gotyckim) a wymową. Wyniki badań A. Banaszkiewicz (2019).

Wpływ na wymowę parafunkcji układu stomatognatycznego, takich jak: nieprawidłowe ułożenie ciała podczas snu i karmienia, ssanie palca, smoczka, itp.

Przyczyny, zapobieganie i terapia dysfunkcji oraz parafunkcji układu stomatognatycznego, m. in. nauka połykania typu dorosłego, nauka ułożenia języka w spoczynku, ćwiczenia z płytką przedsionkową. Współpraca z ortodontą i innymi specjalistami.

Diagnoza logopedyczna funkcji motorycznych.

Nagrania i zdjęcia pacjentów obrazujące niektóre zagadnienia.

SZKOLENIE ONLINE 20.01.2024: https://discurso.pl/produkt/dysfunkcje-i-parafunkcje-narzadu-mowy-oraz-ich-wplyw-na-mowe/

 


Treści:

Mowa bezdźwięczna: charakterystyka zaburzenia, wskazówki diagnostyczne, przyczyny, ćwiczenia przygotowawcze, kolejność wywoływania głosek, sposoby udźwięczniania (wywoływania) głosek. Głoski półdźwięczne. Nagrania pacjentów z mową bezdźwięczną i podczas wywoływania niektórych głosek.


Szkolenie video online – wykup dostęp pod poniższym linkiem

https://www.dobrakadra.edu.pl/225-mowa-bezdzwieczna-postepowanie-logopedyczne

Treści:

Głoski [l], [t], [d], [n]: norma fonetyczna i rozwojowa, znaczenie prawidłowej wymowy tych głosek dla dalszego rozwoju artykulacyjnego dzieci, charakterystyka nieprawidłowych realizacji, przyczyny, wskazówki diagnostyczne i terapeutyczne, ćwiczenia przygotowawcze, sposoby wywoływania. Nagrania pacjentów obrazujące niektóre zagadnienia.


Szkolenie video online – wykup dostęp pod poniższym linkiem:

https://www.dobrakadra.edu.pl/219-lambdacyzm-nieprawidlowa-wymowa-glosek-t-d-n-postepowanie-logopedyczne

Treści:

Głoski [k], [g], [x]: norma fonetyczna i rozwojowa, charakterystyka nieprawidłowych realizacji głosek tylnojęzykowych, przyczyny, wskazówki diagnostyczne, ćwiczenia przygotowawcze, sposoby wywoływania, m. in. wywoływanie głoski [k] metodą mechaniczną oraz wykorzystującą zmiękczone [k’]. Nagrania pacjentów obrazujące niektóre zagadnienia.


Szkolenie video online – wykup dostęp pod poniższym linkiem:

https://www.dobrakadra.edu.pl/212-terapia-logopedyczna-glosek-tylnojezykowych-nowa-metoda-wywolywania-k-g

Głównym celem szkolenia jest ukazanie efektywnych sposobów nawiązania współpracy z rodzicem pacjenta uczęszczającego na terapię logopedyczną. Autorka przedstawia podbudowę teoretyczną tego zagadnienia, ale też opowiada też o swoich doświadczeniach w różnych miejscach pracy.

Treści:

Rola oddziaływania na dziecko przez rodzica w odniesieniu do zasad logoterapii.

Motywowanie rodzica do współpracy. Formy i narzędzia współpracy.

Postawa i osobowość logopedy oraz jego stosunek do pacjenta i rodzica dziecka.

Współpraca z rodzicem na etapie diagnozowania i terapii.

Postawy rodzicielskie.

Współpraca z drugim logopedą.


Szkolenie video online – wykup dostęp pod poniższym linkiem:

https://www.dobrakadra.edu.pl/255-nie-trudna-wspolpraca-z-rodzicami-pacjenta-logopedycznego

Od kilku lat rozwijam działalność szkoleniową, obecnie również online. Pierwsze szkolenia z zakresu logopedii prowadziłam już 2005 roku. Jestem dydaktykiem i metodykiem logopedii.
Każdy temat prezentuję zaczynając od treści podstawowych i stopniowo przechodzę do coraz bardziej specjalistycznych. Ukazuję związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy omawianymi kwestiami, dzięki czemu słuchacz w efekcie uczy się samodzielnie rozwiązywać problemy. Kieruję się zasadą, że nie ma jedynej słusznej metody postępowania, w logopedii należy znać ich wiele, aby jak najlepiej dopasować je do potrzeb konkretnego pacjenta.

 

 

 

 

oferta moich aktualnych szkoleń: