Publikacje

Czasopisma:

-Banaszkiewicz A. (2022), Terapia nosowania u pacjentów z rozszczepem podniebienia, [w:]
„Forum Logopedy”, nr 47, 2022, s. 21-26.

-Banaszkiewicz A., Walencik-Topiłko A. (2022), Zasady współpracy logopedy z opiekunami
pacjenta oraz drugim logopedą, [w:] „Forum Logopedy”, nr 47, 2022, s. 55-61.

-Banaszkiewicz Agnieszka: Metodologia, metodyka, metody logopedii. W czym metodyka
pomaga logopedzie praktykowi? „Forum Logopedy”, nr 45, 2021, ss. 5-11.

-Banaszkiewicz A. (2020). Mowa bezdźwięczna – postępowanie logopedyczne. Forum Logopedy, nr 41, 2021, ss. 16-21.

-Banaszkiewicz A. (2020). Jak wspomagać przyswajanie pierwszych słów przez dzieci z ORM? Forum Logopedy, nr 39, 2020, ss. 11-16.

-Banaszkiewicz A. (2019). Terapia logopedyczna mowy rozszczepowej oraz ocena podjętych działań na podstawie studium przypadku obejmującego dziewięć lat życia dziecka, w: „Logopaedica Lodziensia” nr 3, s. 9-20. Adres: https://czasopisma.uni.lodz.pl/logopedica/issue/view/458

-Banaszkiewicz A. (2019). Świadomość językowa młodzieży – wybrane zagadnienia, w: „Poradnik Językowy”, nr 8 (767), ss. 72-82.

-Orzelska-Blomberg M., Banaszkiewicz A., Walencik-Topiłko A., Racka B. (2019). Współpraca ortodontyczno-logopedyczna w skojarzonym leczeniu ortodontyczno-chirurgicznym. Opis przypadku, w: „Forum Ortodontyczne – Orthodontic Forum”, vol. 15, nr 2, ss. 140-152.

-Banaszkiewicz A. (2019). Zaburzenia artykulacji a funkcje fizjologiczne układu stomatognatycznego u młodzieży szkolnej, w: „Prace Językoznawcze”, vol. 21, nr 1, ss. 5-21. Adres: https://www.google.com

-Banaszkiewicz A. (2019). Metody wywoływania głosek, w: „Forum Logopedy”, nr 34, 2019, ss. 41-47.

-Banaszkiewicz A. (2019). Terapia logopedyczna pacjenta z zespołem Pradera-Williego, w: „Forum Logopedy”, nr 32, ss. 4-11.

-Zdun-Ryżewska A., Racka-Pilszak B., Wojtaszek-Słomińska A., Basiński K., Majkowicz M., Banaszkiewicz A., (2019) Ocena wyników interdyscyplinarnego leczenia pacjentów z rozszczepami całkowitymi podniebienia. Część 2. Jakość życia i zmienne z nią powiązane, w: „Forum Ortodontyczne – Orthodontic Forum”, vol. 15, nr 1, 2019, ss. 5-13

-Racka–Pilszak B., Wojtaszek–Słomińska A., Zdun–Ryżewska A., Majkowicz M., Banaszkiewicz A., Basiński K. (2018) Ocena wyników interdyscyplinarnego leczenia pacjentów z rozszczepami całkowitymi podniebienia. Część 1. „Forum Ortodontyczne”, Tom 14, nr 4/2018, s. 270-283.

-Banaszkiewicz A. (2018), Zaburzenie artykulacji jako przyczyna opóźnionego rozwoju mowy, [w:] Forum Logopedy nr 24, s. 19-22.

Czasopisma:

-Banaszkiewicz A. (2018), Rola profilaktyki głosu u pacjentów z rozszczepem podniebienia, [w:] Forum Logopedy nr 27, s. 17-20.

-Banaszkiewicz A. (2018), Scenariusz zajęć 2. dla dziecka z rozszczepem podniebienia, [w:] Forum Logopedy nr 27, s. 30-31.

-Banaszkiewicz A. (2017) Program terapii logopedycznej dyslalii rozszczepowej na podstawie studium przypadku [w:] Forum Logopedy nr 18, s. 8-11.

-Banaszkiewicz A., Kaczorowska-Bray K. (2017), Terapia pacjenta z wadą rozszczepową i oligofazją [w:] Forum Logopedy nr 18, s. 12-15.

-Banaszkiewicz A. (2017), Dzienniczek mowy w diagnozie i terapii opóźnienia nabywania słownictwa, [w:] Forum Logopedy nr 22, s. 46-50.

-Banaszkiewicz A. (2016). Mowa rozszczepowa – postępowanie terapeutyczne. Forum Logopedy nr 14/2016, s. 15-20.

-Banaszkiewicz A. (2016), Terapia dyslalii rozszczepowej. Forum Logopedy nr 14/2016, s. 45-49.

-Banaszkiewicz A. (2016), Ćwiczenia mechanizmu podniebienno-gardłowego. Forum Logopedy nr 14/2016, s. 26.

-Banaszkiewicz A., Walencik-Topiłko A. (2014). Zasady doboru materiału lingwistycznego do terapii zaburzeń artykulacji – teoria i praktyka. Forum Logopedyczne, 22/2014, s. 61-69.

-Walencik-Topiłko A., Banaszkiewicz A. (2014). Rola wyrazów dźwiękonaśladowczych w rozwoju mowy dziecka – teoria i praktyka.  Studia i Badania Naukowe. Pedagogika, nr 1/2013, Rok VII, Gdańsk: Ateneum, s. 43-53; przedruk: Forum Logopedy, nr 3, s. 55-59.

-Banaszkiewicz A. (2011), Stan opieki logopedycznej nad dziećmi z rozszczepem podniebienia i/lub wargi na terenie województwa pomorskiego i okolic. Forum Logopedyczne nr 19/2011, s. 53-57.

-Banaszkiewicz A. (2010), Wady wymowy u osób z rozszczepem wargi i podniebienia. Czasopismo Stomatologiczne, T. 63, z. 13, 756-761.

-Banaszkiewicz A. (2006). Wykorzystanie zmysłu dotyku w terapii zaburzenia słuchu fonematycznego w zakresie opozycji: głoski szczelinowe / zwarto-szczelinowe. Studium przypadku. Biuletyn Logopedyczny nr 1-2 (18/19) 2006, s. 55-57.

-Banaszkiewicz A. (2005). Wywoływanie głoski r. Biuletyn Logopedyczny 2(17)2005, s. 43-47.

Rozdziały:

-Banaszkiewicz A. (2021), Rozwój sprawności fleksyjnych, [w:] Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna, (red.) A. Domagała, U. Mirecka, Gdańsk: Harmonia Universalis. Logopedia XXI Wieku, s. 212-237.

-Banaszkiewicz A., Walencik-Topiłko A. (2018). Logorytmika w terapii dyslalii rozszczepowej. Opis przypadku, [w:] Metody terapii logopedycznej, (red.) Aneta Domagała, Urszula Mirecka, Lublin UMCS, s. 827-844.

-Walencik-Topiłko A., Banaszkiewicz A., Kołodziej G. P. (2018). Profilaktyka oddechowa dla osób w wieku senioralnym – omówienie, sondaż diagnostyczny, zalecenia praktyczne, [w:] Gerontologopedia, (red.) W. Tłokiński, S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray. Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 307-334.

-Banaszkiewicz A. (2017). Samoocena i samoświadomość językowa a jakość artykulacji młodzieży kończącej szkołę podstawową [w:] Studia logopedyczno-lingwistyczne : księga jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin Profesora Edwarda Łuczyńskiego / red. nauk.: Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Barbara Kamińska, Gdańsk : Harmonia Universalis, 2017, s. 331-348.

-Walencik-Topiłko A., Banaszkiewicz A. (2016), Profilaktyka logopedyczna. W: K. Kaczorowska-Bray, S. Milewski (red.), Wczesna interwencja logopedyczna, Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 712-727.

-Banaszkiewicz A., Walencik-Topiłko A. (2016), Współpraca logopedy z rodzicami dzieci poddawanych terapii logopedycznej, W: K. Kaczorowska-Bray, S. Milewski (red.), Wczesna interwencja logopedyczna, Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 728-741.

-Banaszkiewicz A., (2016), Akwizycja mowy w pierwszych latach życia, W: K. Kaczorowska-Bray, S. Milewski (red.), Wczesna interwencja logopedyczna, Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 72-82.

-Banaszkiewicz A. (2015). Studium przypadku (case study) jako metoda badań logopedycznych. W: S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (red.). Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki. Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 364-380.

-Banaszkiewicz A. (2015).  Rozwój sprawności językowych w ontogenezie. W: E. Muzyka-Furtak (red.)  Surdologopedia: teoria i praktyka. Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 97-111.

-Banaszkiewicz A., Walencik-Topiłko A. (2014). Model współpracy logopedy z otoczeniem pacjenta – założenia teoretyczne i rozwiązania praktyczne. W: D. Baczała, J. Błeszyński (red.), Terapia logopedyczna, Toruń: Wyd. Naukowe UMK, s. 85-96.

-Banaszkiewicz A. (2013). Zagrożenia płynące z późnego inicjowania terapii logopedycznej w przypadku dzieci z rozszczepem podniebienia. W: J. Panasiuk, T. Woźniak (red.) Język, człowiek, społeczeństwo. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Grabiasowi, Lublin: UMCS, s. 297-303.

Inne:

Hasła w encyklopediach

 

Encyklopedia Logopedii: http://encyklopedialogopedii.pl/

 

BALBUTIES, BATARYZM, BEŁKOTANIE, DEFORMACJA GŁOSKI, DEKLINACJA, DYSGLOSJA, DYSLALIA, DYSLALIA (klasyfikacje), DYSLALIA (różne rodzaje), DYSLALIA CAŁKOWITA, DYSLALIA MECHANICZNA, DŹWIĘKONAŚLADOWCZY WYRAZ, ELIZJA, ELIZJA GŁOSEK, KONIUGACJA, LAMBDACISMUS, LAMBDACYZM, ŁEŁANIE, MIĘDZYZĘBOWE SEPLENIENIE, MIĘDZYZĘBOWY ROTACYZM, MOGILALIA, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, MOWA DZIECKA, ONOMATOPEJA, ORTOLOGOPEDIA, PARALALIA, PARALAMBDACISMUS, PARAROTACYZM, PARASYGMATYZM, RERANIE, RERANIE GARDŁOWE, RERANIE JĘZYCZKOWE, RERANIE MIĘDZYZĘBOWE, RERANIE PODNIEBIENNE, RERANIE POLICZKOWE, RERANIE WARGOWE, RHOTACISMUS, ROTACYZM, SEPLENIENIE, SEPLENIENIE BOCZNE, SEPLENIENIE KRTANIOWE, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, SEPLENIENIE NOSOWE, SEPLENIENIE PODNIEBIENNE, SEPLENIENIE PRZYZĘBOWE, SEPLENIENIE WARGOWO-ZĘBOWE, SIGMATISMUS STRIDENS, SUBSTYTUCJA, SYGMATYZM, TETYZM, WADLIWE WYMAWIANIE, WADY ARTYKULACYJNE, WYMOWA BEZDŹWIĘCZNA, WYRAZ DŹWIĘKONAŚLADOWCZY, WYRAZY ONOMATOPEICZNE / DŹWIĘKONAŚLADOWCZE, ZNIEKSZTAŁCENIE GŁOSEK

Książki

Banaszkiewicz A. (2011). Fleksja werbalna w mowie dzieci pięcioletnich,  Lublin: UMCS.

 

Recenzje

  • Banaszkiewicz A. (2013). Recenzja książki „Mowa dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia” Danuty Pluty-Wojciechowskiej, Forum Logopedyczne nr 21/2013, s. 184-187.
  • Recenzja wydawnicza książki: Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Wybrane aspekty metodyczne (2014), I. M. Kijowska i I. Sorokosz (red.), , Elbląg: Wyd. PWSZ w Elblągu.
  • Recenzja wydawnicza książki: Profilaktyczno-terapetyczne aspekty pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Perspektywa adeptów terapii pedagogicznej (2015), I. M. Kijowska i I. Sorokosz (red.), , Elbląg: Wyd. PWSZ w Elblągu.

Redakcje

„Forum Logopedy” nr 18/2017/ red. merytoryczna

Szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą szkoleń:

Szkolenia

Strona obsługiwana przez SEO-SERVICE

Wszelkie Prawa Zastrzeżone LETRE - Agnieszka Banaszkiewicz